Showing 1 - 3 of 3 items
  • 0 Ден

    1 ГОДИНА ГАРАНЦИЈА Спецификации: НАПОН 230v ~ 50hz МОЌНОСТ 400w ВОЛУМЕН НА ВОЗДУХ 2.5m³ / min ВРТЕЖИ 15000 rpm ПОТЕНЦИОМЕТАР ТЕЖИНА 1.50 kg 1 ВРЕЌА ЗА ПРАШИНА

  • 0 Ден

    1 ГОДИНА ГАРАНЦИА Спецификации: НАПОН 230v ~ 50hzМОЌНОСТ 600wВОЛУМЕН НА ВОЗДУХ 0.3-5m³ / minВРТЕЖИ 0-16000 rpmПОТЕНЦИОМЕТАРТЕЖИНА 1.75 kg1 ВРЕЌА ЗА ПРАШИНА

  • 0 Ден

    1 ГОДИНА ГАРАНЦИА Спецификации: НАПОН 230v ~ 50hz МОЌНОСТ 800w ВОЛУМЕН НА ВОЗДУХ 0.4-5m³ / min ВРТЕЖИ 0-15000 rpm ПОТЕНЦИОМЕТАР 1 ВРЕКЈА ЗА ПРАШИНА 1 ЦРЕВО 2 ПРИКЛУЧОЦИ